Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 5. 2021

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 10 až 14°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Navigace

Obsah


I. OBECNÁ ČÁST

 

 1. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Obec Přepeře poskytuje informace zveřejněním nebo na základě žádosti.

 3. Zveřejněné informace o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 výše uvedeného zákona jsou vyvěšeny na místě veřejně přístupném v sídle povinného subjektu a jeho úřadovnách.

 4. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně, a to i prostřednictvím služby elektronických komunikací.

 5. V případě podání žádosti o poskytnutí informace písemně musí být z žádosti zřejmé:

  • kterému povinnému subjektu je určena,

  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona,

  • fyzická osoba v žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště,

  • právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, osobu oprávněnou nebo osobu zmocněnou za právnickou osobu jednat,

  • co je požadováno.

  •  

II. POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 

 1. V případě ústní žádosti oslovený zaměstnanec poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 2. Písemná žádost se podává na adresu: Obec Přepeře, Přepeře 229, 512 61 Přepeře

 3. Žádost lze podat poštou nebo osobně v podatelně povinného subjektu (viz výše uvedená adresa).

 4. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti povinnému subjektu. Týká-li se žádost zveřejněné informace, povinný subjekt sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.

 5. Lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše o 10 dní, závažné důvody jsou taxativně uvedeny ve výše uvedeném zákonu. Žadatel musí být o prodloužení lhůty prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 6. Povinný subjekt žádost posoudí a:
  a) brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.
  b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.
  c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží, a tuto zdůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli.
  d) Je-li žádost bezvadná, poskytne informaci ve lhůtě podle části II. odst. 5.

 7. Neobsahuje-li žádost náležitosti uvedené v části I. bodu 5., případně, je-li podávána elektronicky, není podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu výše uvedeného zákona.

 8. Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování.

 9. Povinnost poskytnout informaci se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 10. Povinný subjekt neposkytne informaci, která je v souladu s právními předpisy označena za utajenou informaci, informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí fyzické osoby.

 11. Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví byť jen zčásti, vydá ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 12. V případě, že povinný subjekt bude požadovat za poskytnutí informace úhradu, je povinen její výši písemně oznámit žadateli a to před poskytnutím informace.

 13. Poskytnutí informace, podmíněné postupem podle části II. bodu 13, je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel ve lhůtě 60 dnů ode dne oznámení výše úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. V případě podání stížnosti proti výši úhrady lhůta podle části II. bodu 14 neběží.